Screenshot 2023-03-07 141141.png

𝘚𝘦𝘭𝘦𝘤𝘵

Screenshot 2023-03-07 141414.png

𝘚𝘦𝘭𝘦𝘤𝘵

Screenshot 2023-03-07 141625.png

𝘚𝘦𝘭𝘦𝘤𝘵

Screenshot 2023-03-07 143106.png

𝘚𝘦𝘭𝘦𝘤𝘵

Screenshot 2023-03-07 143318.png

𝘚𝘦𝘭𝘦𝘤𝘵


📢 Website có thể sẽ không đề cập đến hình ảnh cũng như tên khóa học để tránh bản quyền khóa học, các bạn sau khi lựa chọn được khóa học mình yêu thích vui lòng liên hệ qua Fanpage hoặc Zalo để được hỗ trợ tốt nhất ❤️4.png

Danh sách các khóa học

Python

C++

C#

Golang

Java

FrontEnd & BackEnd

HTML, CSS

Javascript

ReactJS

PHP

SQL

Unity 3D

SEO

Đồ Họa

Tiếng Anh

Word

Excel

Powerpoint

Screenshot 2023-03-07 135136.png

<aside> <img src="https://cdn-icons-png.flaticon.com/512/5968/5968350.png" alt="https://cdn-icons-png.flaticon.com/512/5968/5968350.png" width="40px" /> Tham gia nhóm hỗ trợ Python cơ bản đến nâng cao tại đây

</aside>

<aside> <img src="https://cdn-icons-png.flaticon.com/512/6132/6132222.png" alt="https://cdn-icons-png.flaticon.com/512/6132/6132222.png" width="40px" /> Tham gia nhóm hỗ trợ C/C++ cơ bản đến nâng cao tại đây

</aside>

<aside> <img src="https://cdn-icons-png.flaticon.com/512/919/919851.png" alt="https://cdn-icons-png.flaticon.com/512/919/919851.png" width="40px" /> Tham gia nhóm hỗ trợ ReactJS cơ bản đến nâng cao tại đây

</aside>

<aside> <img src="https://cdn-icons-png.flaticon.com/512/811/811476.png" alt="https://cdn-icons-png.flaticon.com/512/811/811476.png" width="40px" /> Tham gia nhóm chat hỗ trợ Chat GPT tại đây

</aside>


z4018255927595_d768ca9726fbf8f4713faa7746f93c1c.jpg

Powered by Fruition